Trang chủ | Giới thiệu | Sơ đồ trang

VBA Excel thực hành Bài 3 - Định dạng ô TextBox tự động viết hoa ký tự đầu mỗi chữ

3 nhận xét
VBA excel

[VBA Excel] - Trong bài 3 này ta sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng một trường nhập liệu TextBox sao cho khi ta nhập dữ liệu vào, cụ thể ở đây là nhập tên, địa danh vào sẽ tự động viết hoa ký tự đầu mỗi từ theo dạng như: Nguyễn Văn A chẳng hạn.Mời các bạn theo dõi đoạn video sau:Đoạn code minh họa trên video có nội dung đầy đủ dưới đây:Function VBAProper(ByVal MyText As String) As String
    Dim i As Long
    On Error Resume Next
    If Trim(MyText) <> "" And Not (IsNumeric(MyText)) Then
        If Len(MyText) = 1 Then
            VBAProper = UCase(MyText)
        Else
            MyText = UCase(Left(MyText, 1)) & LCase(Mid(MyText, 2, Len(MyText)))
            For i = 2 To Len(MyText)
                If UCase(Mid(MyText, i, 1)) <> LCase(Mid(MyText, i, 1)) Then
                    If UCase(Mid(MyText, i - 1, 1)) = LCase(Mid(MyText, i - 1, 1)) Then
                        MyText = Left(MyText, i - 1) & Replace(MyText, Mid(MyText, i, 1), UCase(Mid(MyText, i, 1)), i, 1)
                    End If
                End If
            Next
            VBAProper = MyText
        End If
    End If
End Function

3 Nhận xét

Sao mình chạy báo lỗi Trim là sao admin

Reply

Thầy ơi !
Cho em xin file + code với ak
thanggnguyen1989qb@gmail.com
Cảm ơn

Reply

Casino & Resort (MCD) - Dr. Maryland
Casino & Resort, located 문경 출장샵 just minutes from Maryland International 광주광역 출장마사지 Airport, offers deluxe accommodations, fine dining, a 상주 출장안마 wide variety 안산 출장안마 of entertainment Address: 3400 Slope Rd, D, Ocean City, OH, 59130; 양주 출장마사지 Phone: (609) 486-7100

Reply

Nếu bạn thực sự quan tâm đến nội dung bài viết xin để lại những ý kiến đóng góp vào khung bên dưới. Mỗi ý kiến đóng góp của độc giả là những chỉ dẫn quý báo để chúng tôi cung cấp những nội dung hữu ích hơn tới độc giả.